5 Ιουλ 2019

Βαρουφάκης (ΜεΡΑ25): Η παρέλαση του παλιού καινούργιου


Εν αρχή ο «λιτός βίος»…

«Εί­μα­στε υπέρ του λιτού βίου», δή­λω­νε στις 28 Γε­νά­ρη 2015, κατά την τε­λε­τή πα­ρά­δο­σης-πα­ρα­λα­βής στο υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών ο νέος υπουρ­γός της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ Γιά­νης Βα­ρου­φά­κης, συ­μπλη­ρώ­νο­ντας πως «οι Έλ­λη­νες δη­μιουρ­γού­σαν όταν ζού­σαν λιτά» και πως «ο λιτός βίος σε συν­δυα­σμό με την απο­κα­τά­στα­ση της δι­καιο­σύ­νης αρ­χί­ζει εδώ».

Σε ποιούς τα έλεγε αυτά ο κ. Βα­ρου­φά­κης; Μα στον ελ­λη­νι­κό λαό, στους ερ­γα­ζό­με­νους και τα λαϊκά στρώ­μα­τα που είχαν γο­να­τί­σει από την κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση. Σε αυ­τούς, ο κ. Βα­ρου­φά­κης έστελ­νε το μή­νυ­μα ότι πρέ­πει να αρ­κε­στούν στα λίγα ψί­χου­λα που τους έδινε η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ασφα­λώς, όπως απο­δεί­χθη­κε αρ­γό­τε­ρα, από τη θε­ω­ρία περί «λιτού βίου», ο κ. Βα­ρου­φά­κης εξαι­ρού­σε τον εαυτό του όταν εμ­φα­νί­ζο­νταν σε γκλα­μου­ρά­τες φω­το­γρα­φί­σεις (βλέπε Paris Match) με πα­νά­κρι­βα σερ­βί­τσια, θα­λασ­σι­νά και λευκό κρασί κάτω από την Ακρό­πο­λη.


Σύμ­φω­νος με το 70% του 2ου μνη­μο­νί­ου

«Σε αυτές τις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις θα προ­σθέ­σου­με περί το 70% των με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων ή δε­σμεύ­σε­ων που υπάρ­χουν στο υπάρ­χων μνη­μό­νιο. Δε­σμεύ­σεις με τις οποί­ες ως σώ­φρο­νες άν­θρω­ποι δεν έχου­με καμία αντίρ­ρη­ση». Αυτά δή­λω­νε ο Γ. Βα­ρου­φά­κης στις 9 Φλε­βά­ρη 2015 κατά τη διάρ­κεια των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώ­σε­ων της κυ­βέρ­νη­σης.
Πα­ρό­μοια δή­λω­ση, ότι συμ­φω­νεί με το 60%-70% του 2ου μνη­μο­νί­ου, ο τότε υπουρ­γός οι­κο­νο­μι­κών είχε κάνει λίγες μέρες πριν, στις 5 Φλε­βά­ρη 2015, κατά τη διάρ­κεια κοι­νής συ­νέ­ντευ­ξης τύπου με τον Βόλφ­γκανγκ Σόϊ­μπλε στο Βε­ρο­λί­νο.
Όσο για το υπό­λοι­πο 30%, ο κ. Βα­ρου­φά­κης επι­κα­λού­νταν την πε­ρί­φη­μη «ερ­γα­λειο­θή­κη» του ΟΟΣΑ (προ­νό­μια για το κε­φά­λαιο, ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, άνοιγ­μα κλει­στών επαγ­γελ­μά­των και μια σειρά αντι­λαϊ­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις).

Κάτω το Μνη­μό­νιο. Ζήτω το «Master Financial Assistance Facility Agreement»!

Η συμ­φω­νία της 20ης Φλε­βά­ρη 2015, την οποία συ­νυ­πέ­γρα­ψε ως υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών ο κ.Βα­ρου­φά­κης, απο­τέ­λε­σε την κα­το­χύ­ρω­ση των αντι­λαϊ­κών μέ­τρων του 1ου και του 2ου μνη­μο­νί­ου, ενώ άνοι­ξε το δρόμο για το επό­με­νο, 3ο μνη­μό­νιο. Στο πλαί­σιο δε της… «δη­μιουρ­γι­κής ασά­φειας», η επέ­κτα­ση του 2ου μνη­μο­νί­ου με­τα­νο­μά­στη­κε σε «Master Financial Assistance Facility Agreement».

Στις 18 Φλε­βά­ρη, με επι­στο­λή του προς τον πρό­ε­δρο του Eurogroup Γέ­ρουν Ντάι­σε­μπλουμ ο Γ. Βα­ρου­φά­κης, αφού επα­να­λάμ­βα­νε τη δέ­σμευ­ση της νέας κυ­βέρ­νη­σης για «ευ­ρύ­τε­ρη και βα­θύ­τε­ρη με­ταρ­ρυθ­μι­στι­κή δια­δι­κα­σία», ση­μεί­ω­νε με­τα­ξύ άλλων:
«Οι ελ­λη­νι­κές αρχές τι­μούν τις οι­κο­νο­μι­κές υπο­χρε­ώ­σεις της Ελ­λά­δας προς όλους τους πι­στω­τές, και δη­λώ­νουν την πρό­θε­σή μας να συ­νερ­γα­στού­με με τους εταί­ρους μας προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πούν τε­χνι­κές επι­πλο­κές στο πλαί­σιο της Κύ­ριας Σύμ­βα­σης Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Διευ­κό­λυν­σης την οποία ανα­γνω­ρί­ζου­με ως δε­σμευ­τι­κή ως προς το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό και δια­δι­κα­στι­κό της πε­ριε­χο­μέ­νου.»

Τι έλεγε επί της ου­σί­ας ο κ. Βα­ρου­φά­κης; Δε­σμεύ­ο­νταν, εν ονό­μα­τι της κυ­βέρ­νη­σης, για την συ­νέ­χι­ση της πο­λι­τι­κής των με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων υπέρ της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας του κε­φα­λαί­ου σε βάρος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Δε­σμεύ­ο­νταν για δη­μο­σιο­νο­μι­κή ισορ­ρο­πία, συ­νέ­χι­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και πα­ρο­χή κι­νή­τρων προς το κε­φά­λαιο – ότι δη­λα­δή πε­ριε­λάμ­βα­ναν και τα 2 πρώτα μνη­μό­νια.

«ΝΑΙ» στο 3ο μνη­μό­νιο δια επι­στο­λι­κής ψήφου

Στις 10 Ιούλη 2015 – αφό­του η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε δώσει ρε­σι­τάλ κο­ροϊ­δί­ας και εξα­πά­τη­σης με το «ΌΧΙ» που τε­λι­κά έγινε… «ΝΑΙ» – έφερε στη Βουλή προς επι­κύ­ρω­ση το νέο μνη­μό­νιο το οποίο έφερε τον τίτλο «Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση και σύ­να­ψη δα­νεια­κής σύμ­βα­σης με τον Ευ­ρω­παϊ­κό Μη­χα­νι­σμό Στα­θε­ρό­τη­τας (ESM)».

Τι έκανε ο κ.Βα­ρου­φά­κης που, έχο­ντας πα­ραι­τη­θεί από υπουρ­γός, δια­λα­λού­σε τη δια­φω­νία του σε μια επι­κεί­με­νη συμ­φω­νία της κυ­βέρ­νη­σης με τους θε­σμούς;
Ψή­φι­σε «ΝΑΙ», γνω­στο­ποιώ­ντας την επι­λο­γή του σε σχε­τι­κή επι­στο­λή ψήφο προς την πρό­ε­δρο της Βου­λής. Να τι έγρα­φε:
Γιατί βγαί­νει σή­με­ρα στα κε­ρα­μί­δια ο κ.Βα­ρου­φά­κης πα­ρι­στά­νο­ντας τον αντι­μνη­μο­νια­κό, μι­λώ­ντας για «απά­τες» και «ψέ­μα­τα»; Είναι απάτη ή ψέμα η επι­στο­λή προς την πρό­ε­δρο της Βου­λής; Ή, μήπως, οι απο­κα­λύ­ψεις του «Ρι­ζο­σπά­στη» χα­λά­νε το «αφθαρ­το» και «αντι­συ­στη­μι­κό» προ­φίλ που θέλει να πα­ρου­σιά­σει το Με­ΡΑ­25;

«Η πα­ρέ­λα­ση του πα­λιού και­νούρ­γιου»

Ο κύ­ριος αυτός – ο κ. Βα­ρου­φά­κης – ζητά την ψήφο του ελ­λη­νι­κού λαού στις 7 Ιούλη. Πρό­κει­ται για τον ίδιο κύριο που, μόλις λίγες μέρες πριν, δή­λω­νε πρό­θυ­μος να συ­νερ­γα­στεί «και με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και με τη ΝΔ». Δη­λα­δή έτοι­μος να «βάλει πλάτη» σε εν­δε­χό­με­νη κυ­βέρ­νη­ση συ­νερ­γα­σί­ας και να συμ­βάλ­λει, ως άλλος Κου­βέ­λης η Καμ­μέ­νος, στην υλο­ποί­η­ση βαθιά αντι­λαϊ­κών προ­γραμ­μά­των.

Ο κύ­ριος αυτός – ο κ.Βα­ρου­φά­κης – είναι ο ίδιος κύ­ριος που ενώ πα­ρου­σιά­ζε­ται ως δήθεν «αρι­στε­ρή» και «ρι­ζο­σπα­στι­κή» δύ­να­μη, εντού­τοις φι­λο­ξε­νεί στη λίστα υπο­ψη­φί­ων του κόμ­μα­τος του έναν ακραιφ­νή αντι­κομ­μου­νι­στή, κή­ρυ­κα του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και γνω­στό υμνη­τή των Να­τοϊ­κών σφα­γεί­ων (βλέπε Γιου­γκο­σλα­βία), τον Τάκη Μίχα. Για τον οποίο, μά­λι­στα, ο κ. Βα­ρου­φά­κης «νιώ­θει πε­ρή­φα­νος».

Ο κύ­ριος αυτός – ο κ. Βα­ρου­φά­κης – είναι τόσο «αρι­στε­ρός» και τόσο «ρι­ζο­σπά­στης» όσο και ο εξ Αμε­ρι­κής πο­λι­τι­κός του σύμ­μα­χος και φίλος, ο δη­μο­κρα­τι­κός γε­ρου­σια­στής (και υπο­ψή­φιος για το προ­ε­δρι­κό χρί­σμα) Μπέρ­νι Σά­ντερς. Για την ιστο­ρία, να θυ­μί­σου­με ότι ο «σο­σια­λι­στής» Σά­ντερς είχε, με­τα­ξύ άλλων, ψη­φί­σει υπέρ του Να­τοϊ­κού πο­λέ­μου στη Γιου­γκο­σλα­βία το 1999, στη Λιβύη το 2011, είχε εγκρί­νει την έκ­δο­ση κον­δυ­λί­ων για τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ σε Ιράκ και Αφ­γα­νι­στάν, όπως επί­σης και την έγκρι­ση κον­δυ­λί­ου ύψους 1 δις ευρώ για το πρα­ξι­κό­πη­μα στην Ου­κρα­νία.

Να, λοι­πόν, ποιο είναι το «και­νούρ­γιο» που εκ­προ­σω­πεί το ΜΕ­ΡΑ­25 του κ. Βα­ρου­φά­κη. Τόσο «νέο» και τόσο «και­νούρ­γιο», όπως το πε­ριέ­γρα­φε ο Μπρε­χτ το 1938: 
«Στε­κό­μουν πάνω σ’ ένα λόφο κι είδα το Παλιό να πλη­σιά­ζει, μα έρ­χο­νταν σα Νέο. Σερ­νό­ταν πάνω σε και­νούρ­για δε­κα­νί­κια που κα­νέ­νας δεν είχε ξα­να­δεί και βρω­μού­σε νέες μυ­ρω­διές σα­πί­λας που κα­νείς δεν είχε πριν ξα­να­μυ­ρί­σει» (Μπ. Μπρε­χτ, «Η πα­ρέ­λα­ση του πα­λιού και­νούρ­γιου»).

Είναι σαφές ότι το Μέ­Ρα­25 του κ. Βα­ρου­φά­κη απο­τε­λεί άλλο ένα κόμ­μα-ανά­χω­μα στη ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση ερ­γα­τι­κών-λαϊ­κών μαζών. Ένα κόμμα «μιας χρή­σης»,  φτιαγ­μέ­νο με τα παλιά φθαρ­μέ­να υλικά της αμαρ­τω­λής σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας έτοι­μο να απο­τε­λέ­σει το ανα­γκαίο πο­λι­τι­κό συ­μπλή­ρω­μα μιας αντι­λαϊ­κής κυ­βέρ­νη­σης συ­να­σπι­σμού.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι, η νε­ο­λαία, ο λαός έχουν πείρα. Τους «γνώ­ρι­σαν» τους «Βα­ρου­φά­κη­δες», τους είδαν, τους έζη­σαν. 
Η αξιο­ποί­η­ση αυτής της πεί­ρας μπο­ρεί και πρέ­πει να τους οδη­γή­σει να απο­φύ­γουν τη μπα­να­νό­φλου­δα, να μην πε­τά­ξουν την ψήφο τους σε μορ­φώ­μα­τα όπως το Με­ΡΑ­25. 
Κάθε άν­θρω­πος που αυ­το­προσ­δοιο­ρί­ζε­ται αρι­στε­ρός ή προ­ο­δευ­τι­κός κα­λεί­ται να σκε­φτεί, να ανα­λο­γι­στεί το συμ­φέ­ρον του και στις 7 Ιούλη να ψη­φί­σει το ΚΚΕ, τη μο­να­δι­κή στα­θε­ρή δύ­να­μη υπέρ των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για Διαδηλώσεις: Kε Μητσοτάκη Να Σας Θυμίσουμε Τι Έγινε στις 5 Μαρτίου του 1943

  Αφιερωμένο σε όσους απεργάζονται τη παρεμπόδιση των διαδηλώσεων. Να το έχουν υπόψη τους. Τις απεργίες και τις διαδηλ...

TOP READ